Gå till huvudmeny (tryck ”Enter”)
Gå till innehållet på sidan (tryck ”Enter”)
Gå direkt till listan över andra webbplatser Gå till listan över andra webbplatser (tryck ”Enter”)

Årsrapport

 

I artikel 17.1 i denna förordning står följande: ”Varje institution ska årligen offentliggöra en rapport för föregående år, vilken ska ta upp det antal fall då institutionen har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga handlingar som inte har registerförts.”

Enligt artikel 116.6 i parlamentets arbetsordning ska parlamentets presidium anta den årsrapport som avses i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1049/2001.