Prístup k hlavnému menu (stlačte klávesu Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačte klávesu Enter)
Priamy prístup k zoznamu iných webstránok Prístup k zoznamu iných webstránok (stlačte klávesu Enter)

Právny rámec

 
Prístup k dokumentom sa riadi právnymi predpismi a týmito pravidlami

Nariadenie Rady (ES) č. 1049/2001 okrem iného definuje adresátov a rozsah pôsobnosti, výnimky, pravidlá, ktoré sa použijú alebo prístup k dokumentom, ako aj spracovanie žiadostí zo strany inštitúcií.
Poskytuje tiež definíciu registra a základné informácie, ktoré musí obsahovať. Každá inštitúcia prispôsobí svoj rokovací poriadok ustanoveniam tohto nariadenia.

Rozhodnutím predsedníctva z 28. novembra 2001 sa stanovilo vykonávanie nariadenia Európskym parlamentom. Definuje zodpovednosť za sledovanie zaznamenávania dokumentov vo verejnom registri a spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.
Žiadosti o prístup k dokumentom, zavedené v akejkoľvek písomnej podobe, v jednom z úradných jazykov EÚ, sa vybavujú do pätnástich pracovných dní v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.