Πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πατήστε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο των σελίδων (πατήστε 'Enter')
Άμεση πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων Πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων (πατήστε 'Enter')

Καλωσήλθατε

 
Αναζητείτε ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
 
  • Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες και οι κάτοικοι των χωρών της ΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των 3 αυτών θεσμικών οργάνων καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης και τα όρια αυτού.
  • Προκειμένου να βοηθούνται οι πολίτες στην άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο κανονισμός ορίζει ότι και τα 3 θεσμικά όργανα καταρτίζουν μητρώο εγγράφων που διατίθεται ηλεκτρονικά.
  • Το δημόσιο μητρώο εγγράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέχει, ειδικότερα, νομοθετικά έγγραφα, που έχουν εκπονηθεί ή παραληφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών για την έκδοση πράξεων που είναι νομικά δεσμευτικές στα κράτη μέλη ή για τα κράτη μέλη. Εφόσον είναι δυνατό, παρέχεται άμεση πρόσβαση και σε άλλες κατηγορίες εγγράφων. Στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται άμεση πρόσβαση μέσω του δημοσίου μητρώου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο, σε οποιαδήποτε γραπτή μορφή, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Τελευταία νέα