Pristup glavnoj pretrazi (pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup popisu ostalih internetskih stranica Pristup popisu ostalih internetskih stranica (Pritisnite tipku „Enter”)

Dobrodošli

 
Tražite li dokument Europskog parlamenta?
 
  • Na temelju članka 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije državljani zemalja EU-a i osobe s boravištem u tim zemljama imaju pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Uredbom (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima tih triju institucija utvrđena su opća načela tog prava pristupa i njegova ograničenja.
  • Kako bi građani lakše ostvarivali to pravo, Uredbom se svim trima institucijama propisuje uspostava internetskog registra dokumenata.
  • Javni registar dokumenata Europskog parlamenta sadrži ponajprije zakonodavne dokumente, sastavljene ili zaprimljene u postupku donošenja akata koji su pravno obvezujući u državama članicama ili za njih. Kada je to moguće, izravno su dostupne i druge kategorije dokumenata. U slučajevima kada izravan pristup nije moguć preko javnog registra, građani mogu uputiti pisani zahtjev za pristup dokumentu na bilo kojem od službenih jezika Europske unije.
 
Najnovije vijesti