Prístup k hlavnému menu (stlačte klávesu Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačte klávesu Enter)
Priamy prístup k zoznamu iných webstránok Prístup k zoznamu iných webstránok (stlačte klávesu Enter)

Užitočné odkazy

 

Ak hľadáte historické dokumenty alebo uskutočňujete tematický a/alebo podrobný výskum dokumentov, kontaktujte OddelenieEurópskeho parlamentu pre historické archívy .

Ak nehľadáte konkrétne dokumenty, ale len informácie o Európskom parlamente, kontaktujte OddelenieEurópskeho parlamentu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) .

Ak hľadáte dokumenty iných európskych inštitúcií, mohli by vás zaujímať tieto odkazy
Ďalšie zdroje dokumentov
Ďalšie informácie:
  • EUR-Lex : stránka umožňujúca prístup k elektronickej verzii Úradného vestníku Európskej únie , ako aj ku všetkým platným právnym predpisom.
  • PreLex : databáza medziinštitucionálnych postupov, ktorá umožňuje sledovať významné fázy rozhodovacieho procesu medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami a cez ktorú máte prístup ku kompletným textom dokumentov.
  • Prehľad právnych predpisov Európskeho parlamentu (ŒIL) : je databáza umožňujúca prístup k zhrnutiam všetkých fáz rozhodovacieho postupu, do ktorých je Európsky parlament zapojený. Prostredníctvom výkazov postupov máte prístup k rôznym dokumentom inštitúcií a orgánov Spoločenstva v rámci konkrétneho postupu.
  • Delegované akty : Medziinštitucionálny register delegovaných aktov ponúka úplný prehľad životného cyklu delegovaných aktov. Umožňuje používateľom vyhľadávať delegované akty a sledovať ich vývoj od fázy plánovania až po ich uverejnenie v úradnom vestníku. V registri sa tiež uvádzajú kontrolné činnosti Európskeho parlamentu a Rady, ako aj práca expertných skupín zapojených do prípravy delegovaných aktov.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : internetová verzia prílohy k úradnému vestníku. Oboznamuje verejnosť s výzvami na predloženie ponúk, ktoré uverejňujú európske inštitúcie.
  • Publikácie EÚ (EU Bookshop) : táto stránka umožňuje získať zdarma alebo za poplatok prístup k publikáciám európskych inštitúcií, agentúr a ostatných decentralizovaných orgánov.
 
Článok. 15 ZFEÚ
(pôvodný článok 255 ZES)

1. S cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti.

3. Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie bez ohľadu na ich nosič, v závislosti na zásadách a podmienkach, ktoré sa vymedzia v súlade s týmto odsekom.

[…] Každá inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce a zapracuje do svojho rokovacieho poriadku osobitné ustanovenia týkajúce sa prístupu k svojim dokumentom v súlade s nariadeniami uvedenými v druhom pododseku.