Gå till huvudmeny (tryck ”Enter”)
Gå till innehållet på sidan (tryck ”Enter”)
Gå direkt till listan över andra webbplatser Gå till listan över andra webbplatser (tryck ”Enter”)

Användbara länkar

 

Om du söker efter historiska handlingar eller gör tematiska och/eller djupgående dokumentsökningar kan du vända dig till Europaparlamentets historiska arkiv .

Om du inte söker efter något särskilt dokument utan bara vill ha allmän information om Europaparlamentet kan du vända dig till Europaparlamentets enhet för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) .

Andra dokumentationskällor
Mer information:
  • EUR-Lex : Här finns EUT (Europeiska unionens officiella tidning) i elektronisk version och all gällande EG-rätt.
  • PreLex : En databas med interinstitutionella förfaranden där man kan följa ett ärendes beslutsgång från kommissionen via de övriga institutionerna och få tillgång till handlingarna i fulltext.
  • Legislative Observatory (ŒIL) : En databas med sammanfattningar av alla etapperna i varje beslutsprocess där Europaparlamentet deltar. I sammanfattningen av varje ärende finns det länkar till de olika handlingar som EU:s institutioner och organ har lagt fram i ärendet.
  • Delegerade akter : Det interinstitutionella registret över delegerade akter erbjuder en fullständig överblick över delegerade akters livscykel. Det gör det möjligt för användarna att söka och följa utvecklingen av delegerade akter från planeringsstadiet tills de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. I registret finns också uppgifter om Europaparlamentets och rådets granskningsverksamhet samt om arbetet i de expertgrupper som deltar i att förbereda delegerade akter.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : Internetversionen av Tillägg till EUT. Där publiceras information om EU-institutionernas upphandlingar.
  • EU Bookshop : Här finns alla kostnadsfria och avgiftsbelagda publikationer som ges ut av EU:s institutioner och decentraliserade organ.
 
Artikel 15 i EUF-fördraget
(f.d. artikel 255 i EG-fördraget)

1. För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt.

3. Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt stadgeenliga säte i en medlemsstat ska ha rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium, enligt de principer och villkor som ska bestämmas i enlighet med den här punkten.

[…] Varje institution, organ eller byrå ska säkerställa öppenhet i sitt arbete och ska i sin arbetsordning utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång till sina handlingar i enlighet med de förordningar som avses i andra stycket.