Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Предложение за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

2018/2070(ACI) Процедура на междуинституционално споразумение
AFCO

водеща комисия

Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

2018/0427(NLE) Незаконодателни процедури
AFCO

водеща комисия

Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки

2019/2207(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

подпомагаща комисия

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

2019/2199(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

подпомагаща комисия

Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.

2019/2134(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

подпомагаща комисия

Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

2019/2135(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

подпомагаща комисия

Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017 и 2018 година

2019/2133(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

подпомагаща комисия

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017 и 2018 г.

2019/2132(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

2019/2055(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
AFCO

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

2019/2056(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
AFCO

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище