Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Краен срок за внасяне на изменения : 21-02-2020

СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00
AGRI

Elsi KATAINEN

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 5 ноември 2019 г.

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI