Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 1 - 72 - Draft report Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

12-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  AMENDEMENTEN 1 - 20 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 98 - Проект на доклад Дейностите на Европейския омбудсман – годишен доклад 2018 г.

11-11-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v03-00
PETI

Peter JAHR

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece

08-11-2019 BUDG_AM(2019)643102 PE643.102v01-00
BUDG

Eva KAILI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 226 - Проект на доклад Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – Годишен доклад за 2018 г.

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ИЗМЕНЕНИЯ 227 - 487 - Проект на доклад Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – Годишен доклад за 2018 г.

28-10-2019 AFET_AM(2019)642989 PE642.989v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на препоръка Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

25-10-2019 LIBE_AM(2019)643008 PE643.008v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 171 - Проект на предложение за резолюция Инициатива на ЕС за опрашителите

24-10-2019 ENVI_AM(2019)642916 PE642.916v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Mairead McGUINNESS, Martin HÄUSLING, István UJHELYI, Pietro FIOCCHI, Luisa REGIMENTI

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgium

22-10-2019 BUDG_AM(2019)642946 PE642.946v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

ИЗМЕНЕНИЯ 37 - 73 - Проект на доклад Европейска гранична и брегова охрана: система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) и отмяна на Съвместно действие № 98/700/ПВР на Съвета

17-10-2019 LIBE_AM(2019)642889 PE642.889v02-00
LIBE

Roberta METSOLA