Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на доклад Проект на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646874 PE646.874v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на доклад Споразумение между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646877 PE646.877v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

20-01-2020 ENVI_AM(2020)646849 PE646.849v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 335 - Проект на доклад Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

ИЗМЕНЕНИЯ 204 - 468 - Проект на доклад Лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 282 - Проект на доклад Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

ИЗМЕНЕНИЯ 9 - 19 - Проект на становище Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 17 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 19 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 15 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS