Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 13 януари 2020 г.

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019–2024 г.)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Становище относно Регламент за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 12 декември 2019 г.

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG