Съвет на председателите на комисии

Съветът на председателите на комисии е политическият орган, който координира работата на комисиите и осигурява гладкото протичане на сътрудничеството между тях.  Той включва председателите на всички постоянни и специални комисии и заседава във вторник по време на месечните сесии в Страсбург.  Неговите членове избират един от тях за свой председател за мандат с продължителност две и половина години.

Препоръка относно дневния ред на пленарните сесии

Съветът на председателите на комисии представя ежемесечно на Председателския съвет препоръка относно проекта на дневен ред за следващата месечна сесия, заедно с месечен доклад за преглед относно съвместимостта на законодателните проекти с разпоредбите на Договора относно делегираните актове и актовете за изпълнение.

Сътрудничество между комисиите

Съветът на председателите на комисии е форум за обсъждане на хоризонтални въпроси и общи проблеми, пред които са изправени комисиите, и активно допринася за обмена на най-добри практики, по-конкретно чрез приемането на общи подходи или насоки във връзка с дейностите на комисиите. Той може да представя на Председателския съвет всякакви препоръки относно работата на комисиите. Съветът на председателите на комисии играе също посредническа роля между парламентарните комисии. Той се занимава още с исканията за сътрудничество и предлага решения за уреждането на спорове за компетентност.

Законодателен диалог с Комисията и Съвета

Съветът на председателите на комисии подготвя приноса на Парламента към годишната работна програма на Комисията, като посочва приоритетите във всяка законодателна област. Освен това той провежда годишна обща среща с колегиума на членовете на Европейската комисия и се среща с председателството на Съвета няколко пъти годишно, за да подготви и обсъди приоритетите на всяко отделно председателство и да се направи равносметка на текущата му работа.

Текуща работа

В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от парламентарните комисии е в ход към момента. В тази рубрика се прави преглед на последващите действия, предприемани от комисиите във връзка с внасяните от тях доклади, както и на планирането на докладите за предстоящите сесии. Изброяването там е въз основа на водещата за всяко отделно досие комисия, както и на други критерии за него.

Излъчвания за деня

09:00 / 12:30 CONT
09:00 / 12:30 EMPL
09:00 / 12:00 LIBE
09:30 / 11:00 ITRE
11:00 / 12:30 AFCO
14:30 / 16:30 JURI
14:30 / 16:30 LIBE
14:30 / 16:00 AFCO
18:00 / 19:30 AFET

Мултимедийна библиотека

27-01-2020 - 16:11
EMPL ECON Заседание
27-01-2020 - 15:09
ECON Заседание
23-01-2020 - 16:13
AFCO Заседание

Парламентарните комисии

Image of a committee meeting taking place in the European Parliament. People in a meeting room.

Научете повече как работят комисиите на Европейския парламент, как биват съставяни и какви правомощия имат.

Изберете език на субтитрите от падащото меню вляво.