Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Стратегията ЕС – Африка

2020/2500(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

водеща комисия

Повишаване на ефективността на развитието и на помощта

2019/2184(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

водеща комисия

Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
DEVE

подпомагаща комисия

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и Република Сейшели

2020/0002(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

2019/2213(BUD) Бюджетна процедура
DEVE

подпомагаща комисия

Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

2019/2197(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
DEVE

подпомагаща комисия

Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

2019/2156(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

2019/0254(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
DEVE

подпомагаща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз

2019/0226(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2019/0090M(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

подпомагаща комисия