Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)

2019/0162(CNS) * Процедура на консултация
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

водеща комисия

Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

2019/2156(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
DEVE

водеща комисия, засилено сътрудничество

Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

2019/0254(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
DEVE

подпомагаща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз

2019/0226(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2019/0090M(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

подпомагаща комисия

25-годишнина на Международната конференция за населението и развитието (среща на високо равнище в Найроби)

2019/2850(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

подпомагаща комисия

Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2019/0078M(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

Catherine CHABAUD [Renew]

подпомагаща комисия

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

2019/0210(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2018/0358M(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

подпомагаща комисия

Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2018/0356M(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

подпомагаща комисия