Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT REPORT on control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

  DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Western Balkans, in the run-up to the 2020 summit

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Краен срок за внасяне на изменения : 27-02-2020

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Краен срок за внасяне на изменения : 04-03-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Краен срок за внасяне на изменения : 09-01-2020

  DRAFT REPORT on the situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018 - 2019

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

31-01-2020 JURI_PR(2020)646995 PE646.995v01-00
JURI

József SZÁJER

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00
AGRI

Elsi KATAINEN

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020