Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа, 2020 г.

2019/2212(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия, засилено сътрудничество

Междинна оценка на програмата EaSI

2019/2203(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

2019/2188(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия

Достъп за всеки до достойни жилища на разумни цени

2019/2187(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии

2019/2186(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия

Демокрация на работното място: европейска рамка за правата на участие на работниците и служителите и преразглеждането на Директивата за създаване на европейски работнически съвет

2019/2185(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия

Преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети

2019/2183(INL) Процедура по законодателна инициатива
EMPL

водеща комисия

Защита на работниците срещу азбест

2019/2182(INL) Процедура по законодателна инициатива
EMPL

водеща комисия

Правото на изключване

2019/2181(INL) Процедура по законодателна инициатива
EMPL

водеща комисия

Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

2019/0188(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
EMPL

Manuel PIZARRO [S&D]

водеща комисия