Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Предложение за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно насилието и тормоза от 2019 г. (№ 190) на Международната организация на труда

2020/0011(NLE) Незаконодателни процедури
EMPL

водеща комисия

Остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

2020/2008(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия

Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

2020/2007(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия, засилено сътрудничество

Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.

2019/2975(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на многогодишно непрекъснато планиране

2019/2997(DEA) Процедури по делегирани актове
EMPL

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта на работната сила

2019/2996(DEA) Процедури по делегирани актове
EMPL

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта на доходите и условията на живот

2019/2995(DEA) Процедури по делегирани актове
EMPL

водеща комисия

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2020 г.

2019/2212(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Междинна оценка на програмата EaSI

2019/2203(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
EMPL

водеща комисия

Качествени стажове в ЕС

2020/2005(INL) Процедура по законодателна инициатива
EMPL

водеща комисия