Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Назначаване на седем членове на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

2020/0801(NLE) Незаконодателни процедури
ENVI

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за специални медицински цели

2020/2578(DEA) Процедури по делегирани актове
ENVI

водеща комисия

Възражение съгласно член 112: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

2020/2535(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Tilly METZ [Verts/ALE] Günther SIDL [S&D] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Eleonora EVI [NI]

водеща комисия

Възражение съгласно член 112: проект на регламент за изпълнение на Комисията за неодобряване на екстракта от прополис като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

2020/2534(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Joëlle MÉLIN [ID]

водеща комисия

Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата

2020/2532(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Pär HOLMGREN [Verts/ALE] Fredrick FEDERLEY [Renew] Petros KOKKALIS [GUE/NGL] Simona BALDASSARRE [ID]

водеща комисия

Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост

2020/2531(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Maria SPYRAKI [PPE] Maria ARENA [S&D] Frédérique RIES [Renew] Danilo Oscar LANCINI [ID] Sven GIEGOLD [Verts/ALE] Pietro FIOCCHI [ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

водеща комисия

Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕС) № 1253/2014 за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати

2020/2517(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС

2020/2006(INL) Процедура по законодателна инициатива
ENVI

Delara BURKHARDT [S&D]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в платинирани платинени електроди, използвани за някои измервания на проводимостта

2019/3017(DEA) Процедури по делегирани актове
ENVI

водеща комисия

Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници

2019/3012(DEA) Процедури по делегирани актове
ENVI

водеща комисия