Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с подправки

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

Bernd LANGE

Краен срок за внасяне на изменения : 14-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Краен срок за внасяне на изменения : 14-11-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Краен срок за внасяне на изменения : 06-11-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

15-10-2019 INTA_PR(2019)641378 PE641.378v01-00
INTA

Bernd LANGE

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

15-10-2019 INTA_PR(2019)642857 PE642.857v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

15-10-2019 INTA_PR(2019)642858 PE642.858v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

15-10-2019 INTA_PR(2019)642860 PE642.860v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

15-10-2019 INTA_PR(2019)642862 PE642.862v01-00
INTA

Bernd LANGE

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

15-10-2019 INTA_PR(2019)642888 PE642.888v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019