Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
INTA AFET

водеща комисия

Упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

2019/0273(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
INTA

водеща комисия

Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

2019/2197(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на прага на уязвимост, определен в точка 1, буква б) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

2019/2946(DEA) Процедури по делегирани актове
INTA

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

2019/2942(DEA) Процедури по делегирани актове
INTA

водеща комисия

Решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с подправки, необработено по друг начин

2019/0196(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

водеща комисия

Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2018/0356M(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

водеща комисия

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2018/0358M(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

водеща комисия

Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

2018/0356(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

водеща комисия

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

2018/0358(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

водеща комисия