Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения

2020/2526(DEA) Процедури по делегирани актове
ITRE

водеща комисия

Всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия

2019/2189(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

2019/2907(DEA) Процедури по делегирани актове
ITRE

водеща комисия

Споразумение за сътрудничество в областта на Гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз

2019/0207(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Номинация на член на Европейската комисия – Кадри СИМСЪН (Естония)

2019/0809(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Европейски институт за иновации и технологии (преработен текст)

2019/0151(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации

2019/0152(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз

2018/0429(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Споразумение за сътрудничество между ЕС и Швейцария в областта на европейските програми за спътникова навигация

2012/0231(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ITRE

подпомагаща комисия