Становища


Ако комисия счита, че въпросите, обхванати от даден доклад, изпратен на друга комисия, засяга нейните области на отговорност, тя може да поиска да бъде призната за „подпомагаща комисия“ (чл. 53). Приетото становище се изпраща на водещата комисия, която след това го поставя на гласуване. Измененията на асоциирана подпомагаща комисия (чл. 54), които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия, трябва да се приемат от водещата комисия без гласуване. Всички становища и позиции под формата на изменения, приети от подпомагаща комисия, трябва да се приложат към окончателния доклад. Тази страница показва становища, които са били приети от комисиите.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични становища и позиции под формата на изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

13-11-2019 BUDG_AL(2019)643076 PE643.076v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

  Opinion on the activities of the European Ombudsman - annual report 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Становище относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – Годишен доклад за 2018 г.

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Председател

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties applied by the United States to Certain Products of the European Union

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) с цел предоставяне на помощ на Гърция

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE