Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

2020/0006(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
REGI

водеща комисия

Финансова помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

2019/0183(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

водеща комисия

Номинация за член на Европейската комисия – Йоан Мирча ПАШКУ (Румъния)

2019/0808(NLE) Незаконодателни процедури
REGI

водеща комисия

Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
REGI

подпомагаща комисия

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

2019/2213(BUD) Бюджетна процедура
REGI

подпомагаща комисия

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

2019/2211(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
REGI

Francesca DONATO [ID]

подпомагаща комисия

Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

2019/2156(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
REGI

подпомагаща комисия

Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

2019/0254(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

подпомагаща комисия

Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

2019/0246(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
REGI

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Рамка за управление за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната

2019/0161(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
REGI

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище