Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за класифицирането на превозните средства, задълженията на ползвателите на европейската услуга за електронно пътно таксуване, изискванията за съставните елементи на оперативната съвместимост и минималните критерии за допустимост на нотифицираните органи

2019/2955(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Протокол за изменение на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, относно прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

2019/0263(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

2019/0261(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби, по отношение на изискванията за безопасност за пътнически кораби, осъществяващи вътрешни пътувания

2019/2926(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано на 25 и 30 април 2007 г., изменено с Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г., подписан от Съединените американски щати и Европейския съюз и неговите държави членки на 24 юни 2010 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

2019/0258(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Делегирана директива на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на стандартите за компетентности и съответни знания и умения, за практически изпити, за одобряването на тренажори и за здравословна годност

2019/2780(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия, засилено сътрудничество

Създаване на общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

2010/0186(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

водеща комисия

Предложение за решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Съединените американски щати, Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия

2019/0126(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

водеща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0108(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

Markus FERBER [PPE]

водеща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0107(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

Markus FERBER [PPE]

водеща комисия