Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny

2020/2529(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
AGRI

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů

2020/2516(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu

2019/3001(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor, posílená spolupráce

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie

2019/3006(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor, posílená spolupráce

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót

2019/3005(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie

2019/3003(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor, posílená spolupráce

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy

2019/3000(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor, posílená spolupráce

Evropská strategie v oblasti lesnictví - další postup

2019/2157(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Přechodná ustanovení pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021

2019/0254(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES

2019/2911(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
AGRI

příslušný výbor