Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01