Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci o opravě některých jazykových znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy

2020/2526(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ITRE

příslušný výbor

Komplexní evropský přístup k ukládání energie

2019/2189(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu

2019/2907(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ITRE

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii

2019/0207(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Jmenování členky Evropské komise - Kadri SIMSONOVÁ (EE)

2019/0809(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění)

2019/0151(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021-2027: Posílení evropského inovačního talentu a kapacity

2019/0152(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii

2018/0429(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se evropských programů družicové navigace

2012/0231(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Zpráva o navrhovaném mandátu pro jednání se Spojeným královstvím

2020/2023(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ITRE

stanovisko