Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) na rozpočtový rok 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00
PECH

Chris DAVIES