Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci o klasifikaci vozidel, povinnostech uživatelů evropské služby elektronického mýtného, požadavcích na prvky interoperability a minimálních kritériích způsobilosti oznámených subjektů

2019/2955(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

příslušný výbor

Protokol, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsané ve dnech 16. a 21. června 2011

2019/0263(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Protokol, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsaná ve dnech 16. a 21. června 2011

2019/0261(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pokud jde o požadavky na bezpečnost osobních lodí ve vnitrostátní plavbě

2019/2926(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

příslušný výbor

Protokol, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 ve znění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010

2019/0258(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti

2019/2780(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

příslušný výbor, posílená spolupráce

Vytvoření společného leteckého prostoru mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

2010/0186(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou mezi Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím

2019/0126(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0108(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN

Markus FERBER [PPE]

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0107(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN

Markus FERBER [PPE]

příslušný výbor