Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Forslag til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

2018/2070(ACI) Procedure for indgåelse af en interinstitutionel aftale
AFCO

korresponderende udvalg

Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

2018/0427(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFCO

korresponderende udvalg

Gennemførelsen af den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne

2019/2207(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

rådgivende udvalg

Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019

2019/2199(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

rådgivende udvalg

Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter – årsberetning 2018

2019/2134(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

rådgivende udvalg

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2018

2019/2135(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

rådgivende udvalg

Målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - rapport om bedre lovgivning for 2017 og 2018

2019/2133(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

rådgivende udvalg

Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017 og 2018

2019/2132(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse