Ændringsforslag


Når et udkast til betænkning, udtalelse eller forslag er blevet henvist til udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag (herunder budgetændringsforslag). Udvalget fastsætter en frist for modtagelse af alle ændringsforslag. De indgivne ændringsforslag drøftes og sættes til afstemning på udvalgsmødet. Vedtagne ændringsforslag indarbejdes derpå i den foreslåede tekst, før den bliver endelig. Denne side viser alle ændringsforslag stillet af udvalgsmedlemmer, før der stemmes om dem.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG 11 - 101 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646951 PE646.951v01-00
ENVI

Esther de LANGE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 258 - Udkast til forslag til beslutning Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646955 PE646.955v01-00
ENVI

Kateřina KONEČNÁ, Cristian-Silviu BUŞOI, Jan HUITEMA, Michèle RIVASI, Joanna KOPCIŃSKA, Günther SIDL, Simona BALDASSARRE

ÆNDRINGSFORSLAG 23 - 56 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

29-01-2020 ENVI_AM(2020)646937 PE646.937v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 33 - Udkast til udtalelse Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: den årlige vækstundersøgelse 2020

20-01-2020 ENVI_AM(2020)646849 PE646.849v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 98 - Udkast til forslag til beslutning Det europæiske år for grønnere byer 2021

12-12-2019 ENVI_AM(2019)644955 PE644.955v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE, Sirpa PIETIKÄINEN, Bas EICKHOUT, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Karin KARLSBRO, Idoia VILLANUEVA RUIZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641159 PE641.159v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 4 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641161 PE641.161v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 7 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641163 PE641.163v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 6 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641165 PE641.165v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641167 PE641.167v01-00
ENVI

Pascal CANFIN