Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01