Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Πρόταση για διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

2018/2070(ACI) Διαδικασία διοργανικής συμφωνίας
AFCO

Επί της ουσίας

Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

2018/0427(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
AFCO

Επί της ουσίας

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018

2019/2134(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

Γνωμοδότηση

Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018

2019/2135(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

Γνωμοδότηση

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για την καλή νομοθέτηση που καλύπτει τα έτη 2017 και 2018

2019/2133(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Γνωμοδότηση

Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017 και 2018

2019/2132(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/2055(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
AFCO

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2019/2056(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
AFCO

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

2019/2057(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο

2019/2058(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
AFCO

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει