Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Πρόταση για διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

2018/2070(ACI) Διαδικασία διοργανικής συμφωνίας
AFCO

Επί της ουσίας

Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

2018/0427(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο

2020/2023(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Γνωμοδότηση

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

2020/2015(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Γνωμοδότηση

Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης και της κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης

2020/2013(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Γνωμοδότηση

Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

2020/2012(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
AFCO

Γνωμοδότηση

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ

2019/2213(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
AFCO

Γνωμοδότηση

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

2019/2207(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Γνωμοδότηση

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

2019/2199(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Γνωμοδότηση

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για την καλή νομοθέτηση που καλύπτει τα έτη 2017 και 2018

2019/2133(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Γνωμοδότηση