Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

04-03-2019 - Evolution of the Performance Framework in the Common Agricultural Policy

AGRI 06-03-2019 - 11:19
Target in front of a landscape of cultivated fields and forest

On 4 March at 16.30h, the Committee held a public hearing on the “Evolution of the Performance Framework in the Common Agricultural Policy”. This hearing fell within the current AGRI legislative work on the CAP beyond 2020. A shift towards a more performance-oriented CAP is indeed an important component of the reform package proposed by the European Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - LEADER experiences: joint AGRI-CONT Public Hearing

AGRI 07-01-2019 - 13:42
landscape-rural village-combine-harvester

On 22 November, the AGRI Committee, together with the CONT Committee held a Public Hearing on “LEADER experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

05-11-2018 - Models of cooperation to strengthen farmers’ position in the food chain

AGRI 06-11-2018 - 15:40
Hearing on the food chain

The Committee held a Public Hearing on “Models of cooperation to strengthen farmers’ position in the food chain - with a particular focus on the dairy sector”. The aim of the hearing was to discuss the latest developments in the ways farmers cooperate in order to strengthen their position in the food chain. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-10-2018 - The Future of the CAP

AGRI 06-11-2018 - 15:09
Drone above a field and man with computer

The Committee held a Public Hearing featuring a number of experts representing public authorities as well as representatives from the Bavarian Farmers Association, Committee of the Regions (CoR) and the European Economic and Social Committee (EESC). (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-06-2018 - Labelling of Origin for Agricultural and Food Products

AGRI ENVI 06-11-2018 - 15:10
Woman doing grocery shopping at the supermarket and reading food labels

The Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI) in association with the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) organised a public hearing entitled "Labelling of Origin for Agricultural and Food Products”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-05-2018 - Use of New Breeding Techniques

AGRI ENVI 06-11-2018 - 14:56
Experiment Veal Cultivated Field

A hearing on New Breeding Techniques (NBTs) was organised in association with the ENVI committee. It is widely accepted that new crop varieties need to be developed to meet challenges such as climate change and the spread of plant diseases and an increasing number of plant breeding companies are already actively using NBTs. However some legal uncertainties have persisted in this field. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-02-2018 - EU Agriculture policy and developing countries - 28 February

DEVE AGRI 13-03-2018 - 12:12
A group of farmers manually plowing a groundnut field

On Tuesday afternoon, 27 February, the Committee on Development and the Agriculture Committee held a meeting to discuss the impacts of the EU's Common Agricultural Policy (CAP) on developing countries, and their food and agriculture systems in particular. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-12-2017 - Genetic diversity, conservation and crop wild relatives

AGRI 06-11-2018 - 15:01
wild flowers in front of cultivated field

The committee meeting on 7 December consisted of the hearing on genetic diversity, conservation and crops wild relatives. Crop wild relatives are closely related to our cultivated crops, but grow naturally under a wide range of environmental conditions. They can be crossed with existing crops to produce varieties that are more adaptable to local climates. Furthermore they can be used to develop crop varieties with greater resilience to climate change. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2017 - The EU Forest Strategy - Joint AGRI, ENVI and ITRE Public Hearing

AGRI ENVI ITRE 28-05-2018 - 11:32
Wooden Logs with Forest on Background / Trunks of trees cut and stacked in the foreground, green forest in the background with sun rays

The public hearing aimed to provide input to the review to be carried out by 2018 to assess progress in the implementation of the EU Forest Strategy. This joint hearing also provided a platform for annual structural dialogue between the Parliament and the Commission on the implementation of the new EU Forest strategy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-11-2017 - Implementation of Young Farmers' Policies after the 2013 CAP Reform

AGRI 28-05-2018 - 11:41
Young Couple of farmers with tractor

The AGRI Committee is drawing up an ‘implementation report’ on the measures agreed in the 2013 CAP Reform to support young farmers, for which Mr Caputo (S&D, IT) is the rapporteur. Members heard from a variety of protagonists how EU policies for young farmers are being implemented. The hearing gathered speakers from the Court of Auditors, the European Council of Young Farmers (CEJA), the Italian Council for Research in Agriculture (CREA) and the Committee of the Regions. (Διαβάστε τη συνέχεια)