Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 129 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 55 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας που τροποποιεί τις εμπορικές προτιμήσεις για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών τις οποίες προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI