Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  OPINION on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 DEVE_OJ(2019)12-02_1 PE644.775v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-12-2019

  AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-11-2019