Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Πρόεδρος

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00
EMPL

Klára DOBREV

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00
EMPL

Manuel PIZARRO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 17 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 15 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 41 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ