Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

22-01-2020 - Product Liability Directive: protecting consumers in the Digital Single Market

IMCO 23-01-2020 - 10:57
vector set element fashion items

The aim of the hearing was to hear the views of stakeholders (business and consumers associations) and academia on the need to review the Product Liability Directive and on related challenges in the new digital age. It allowed participants to present their views on whether the overall liability regime is adequate to facilitate the uptake of the new technologies, and to address the matter from different perspectives. (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-04-2019 - CONT-IMCO Joint Public Hearing: Combatting Customs Fraud

CONT IMCO 11-06-2019 - 11:43
Union Customs Code Delegated Act

On Monday 8 April 2019, the Committees Budgetary Control (CONT) and Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) have jointly organised a public hearing entitled ‘Combatting customs fraud’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-01-2019 - Harmonisation as a principle for Single Market legislation

IMCO 04-02-2019 - 11:03
Harmonisation as principle for the single market legislation

Two panels discussed the actual benefits of the harmonisation of national rules and the possible future framework for harmonisation in the EU Single Market. Business and consumer representatives together with policy making representatives from the EU Council and the European Commission delved into the issues of reducing regulatory obstacles, bringing transparency for consumers, attracting investments and competing at global level through harmonisation. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2018 - Impact and state of implementation of the Late Payment Directive in the Member States

IMCO 13-07-2018 - 08:20
Close up on a file tab with the word invoice and a note where it is handwritten unpaid with blur effect.

On 12 July IMCO held a public hearing on the implementation of the Late Payment Directive. The first panel examined business-to-business (B2B) transactions, featuring speakers representing business associations. The second panel focused on public authorities-to-businesses transactions (P2B), with speakers concentrating on problems reported on the ground and on measures that could be employed by public administrations to tackle this issue. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules

IMCO 13-07-2018 - 08:16
Consumer Rights Protection Regulation Concept

On 11 July IMCO held a public hearing on the post-REFIT proposal on the revision of consumer law. Members, and experts discussed on better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules. The hearing also provided input for an IMCO implementation report on the same topic, to be elaborated later this year. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-06-2018 - Addressing unfair trading practices in B2B relations in the online environment

IMCO 21-06-2018 - 10:54
Addressing unfair trading practices in B2B relations in the online environment

The hearing addressed broadly the emergence of unfair practices in platform to business relationships bearing in mind the increasingly important role of online platforms as vehicles for market access and explored any problems that may arise in terms of lack of redress and more broadly the risk of fragmentation in the internal market. Experts, stakeholders and policy makers exchanged views with the Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-06-2018 - The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO 20-06-2018 - 14:29
The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO committee held a public hearing on the 'EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the digital single market: Towards a balanced and predictable overall liability regime for online platforms'. The hearing brought together a number of experts and speakers representing views of online intermediaries, stakeholders, academia and MS authorities to exchange on the existing and the potential future approaches and measures towards tackling, in a balanced & efficient way, (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2018 - The Goods Package

IMCO 22-03-2018 - 12:44
Basket with the European Union map

The hearing will be organised in 5 panel discussions with invited experts to discuss the recently adopted Goods Package: Proposal for a Regulation on the Mutual Recognition of Goods and Proposal for a Regulation on Compliance and Enforcement. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - European Services e-card

IMCO 20-06-2017 - 15:11
poster of the hearing on European Services e-card

The hearing will be organised in 2 panel discussions with invited experts. The first panel of experts will exchange views on "Tackling administrative and regulatory barriers in the Services market" with a focus on whether there is a case for the Services e-card, whether COM proposal is the appropriate measure to tackle persisting problems, and whether it will lower the existing barriers. The second panel will provide a more detailed and critical look on the Services e-card proposal. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2017 - Hearing of Commissioner-designate Ms Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

On 20 June ITRE and CULT held the hearing of Commissioner-designate Gabriel, who was nominated by the European Commission to take over the responsibility for the Digital Economy and Society portfolio. Associated Committees were IMCO, JURI and LIBE. ITRE and CULT Coordinators then met on Wednesday 21 June to assess the hearing so that Mr Buzek, ITRE Chair, and Ms Kammerevert, CULT Chair, could inform the President of Parliament in view of a decision during the July plenary. (Διαβάστε τη συνέχεια)