Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  AMENDMENTS 1 - 72 - Draft report Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

12-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Competition Policy

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

André ROUGÉ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

22-10-2019 INTA_OJ(2019)11-06_1 PE642.919v01-00
INTA

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας που τροποποιεί τις εμπορικές προτιμήσεις για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών τις οποίες προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-11-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

15-10-2019 INTA_PV(2019)09-23-1 PE641.309v01-00
INTA

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)641378 PE641.378v01-00
INTA

Bernd LANGE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

15-10-2019 INTA_PR(2019)642857 PE642.857v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

15-10-2019 INTA_PR(2019)642858 PE642.858v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-11-2019