Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  RECOMMENDATION on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

09-12-2019 A9-0050/2019 PE642.904v03-00
INTA

André ROUGÉ

  REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

  MINUTES - Monday, 25 November 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 3 - Σχέδιο σύστασης Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

André ROUGÉ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 20 - Σχέδιο έκθεσης Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 76 - Σχέδιο έκθεσης Σύναψη της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL