Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
INTA AFET

Επί της ουσίας

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

2019/0273(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
INTA

Επί της ουσίας

Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018

2019/2197(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
INTA

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του ορίου ευαισθησίας που ορίζεται στο σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

2019/2946(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
INTA

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

2019/2942(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
INTA

Επί της ουσίας

Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την τροποποίηση από την Ελβετία των παραχωρήσεων του ΠΟΕ για το κρέας που δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία, αλλά είναι απλώς καρυκευμένο

2019/0196(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

Επί της ουσίας

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ - Πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης

2018/0356M(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Επί της ουσίας

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου - Πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης

2018/0358M(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Επί της ουσίας

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

2018/0356(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Επί της ουσίας

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου

2018/0358(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Επί της ουσίας