Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017)

2017/2131(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
LIBE

[Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της

2020/2029(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Επί της ουσίας

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θέματα που τίθενται σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα

2020/2022(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
LIBE

Επί της ουσίας

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

2020/2016(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
LIBE

Tudor CIUHODARU [S&D]

Επί της ουσίας

Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι στους Ρομά στην Ευρώπη

2020/2011(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Νέες δυνατότητες για τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού

2020/2010(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
LIBE

Claude MORAES [S&D]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ο ρόλος των πλατφορμών

2020/2009(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Εκτελεστική απόφαση σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

2019/0819(CNS) * Διαδικασία διαβούλευσης
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Επί της ουσίας

Έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή

2019/2208(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

2019/2207(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

Επί της ουσίας