Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 21-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της Διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-02-2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 33 - 58 - Σχέδιο έκθεσης Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 56 - Σχέδιο έκθεσης Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-02-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-01-2020