Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-01-2020

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος του Younous Omarjee που αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

17-12-2019 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 42 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00
REGI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE