Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

2020/0006(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
REGI

Επί της ουσίας

Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία

2019/0183(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
REGI

Επί της ουσίας

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
REGI

Γνωμοδότηση

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ

2019/2213(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
REGI

Γνωμοδότηση

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

2019/2211(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
REGI

Francesca DONATO [ID]

Γνωμοδότηση

Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη

2019/2156(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
REGI

Γνωμοδότηση

Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021

2019/0254(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

Γνωμοδότηση

Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

2019/0246(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
REGI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ

2019/0161(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
REGI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει