Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-02-2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 72 - 76 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – Τμήμα III

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-02-2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 9 - 71 - Σχέδιο γνωμοδότησης Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE