Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την κατηγοριοποίηση των οχημάτων, τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, τις απαιτήσεις για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

2019/2955(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Επί της ουσίας

Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως τέταρτου συμβαλλόμενου μέρους, που υπεγράφη στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2019/0263(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Επί της ουσίας

Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως τέταρτου συμβαλλόμενου μέρους, που υπεγράφη στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2019/0261(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Επί της ουσίας

Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια

2019/2926(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Επί της ουσίας

Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007, το οποίο υπεγράφη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της στις 24 Ιουνίου 2010, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2019/0258(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα με την κατάρτιση των προτύπων για τις ικανότητες και τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, τις πρακτικές εξετάσεις, την έγκριση προσομοιωτών και την ιατρική καταλληλότητα

2019/2780(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

2010/0186(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Επί της ουσίας

Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

2019/0126(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

Επί της ουσίας

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0108(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Markus FERBER [PPE]

Επί της ουσίας

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0107(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Markus FERBER [PPE]

Επί της ουσίας