Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Μεταφορά πιστώσεων INFO 01/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή

2018/2242(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

2018/0103(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

[S&D]

Επί της ουσίας

Κανόνες και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με την εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης για τα προϊόντα και την επιβολή αυτής της νομοθεσίας

2017/0353(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

Επί της ουσίας

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2017 - ΕΥΕΔ

2017/2267(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών

2016/2287(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων, προϋπολογισμός 2016 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

2016/2207(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Κοινοποίηση σχετικά με την υποβολή οικοδομικού σχεδίου (επέκταση γραφείων) εκ μέρους του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

2016/2091(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων, προϋπολογισμός 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)

2015/2333(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων προϋπολογισμού 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΑΑ)

2015/2314(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Ενοικίαση γραφείων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα - ΕΥΕΔ

2015/2308(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας