Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Ettepanek võtta vastu institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta

2018/2070(ACI) Institutsioonidevahelise kokkuleppe menetlus
AFCO

vastutav komisjon

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

2018/0427(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

vastutav komisjon

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

nõuandev komisjon

Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

2020/2015(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

nõuandev komisjon

Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohandamist niivõrd, kuivõrd see mõjutab ELi tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamise vallas, ning riigiasutusi väljaspool kriminaalõigust

2020/2013(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

nõuandev komisjon

Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik

2020/2012(INL) Seadusandliku algatuse menetlus
AFCO

nõuandev komisjon

2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

2019/2213(BUD) Eelarvemenetlus
AFCO

nõuandev komisjon

Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamine

2019/2207(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

nõuandev komisjon

Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus – 2018.–2019. aasta aruanne

2019/2199(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017 ja 2018

2019/2133(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

nõuandev komisjon