Arvamuse projektid


Arvamuse projekt on dokument, mille koostab arvamuse koostajaks määratud parlamendiliige ning esitab nõuandvale komisjonile, kes võib seda muuta ja kus see pannakse hääletusele.
Seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt Euroopa Komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta esitatavate muudatusettepanekutena ja sellele lisatakse vajaduse korral lühiselgitus. Muude kui seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt ettepanekutena, mis vastuvõtmise korral edastatakse raporti koostamise eest vastutavale komisjonile nende lisamiseks raportisse. Sellelt lehelt leiate arvamuse projektid enne nende hääletust nõuandvas komisjonis.
Kõik kättesaadavad arvamuse projektid leiate otsingu abil.

ARVAMUSE PROJEKT konkurentsipoliitika 2019. aasta aruande kohta

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse liidu nimel kokkuleppe sõlmimist Ameerika Ühendriikidega 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) ettenähtud tariifikvoodi osa eraldamise kohta Ameerika Ühendriikidele

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-10-2019

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-10-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-07-2019