Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

2019/2157(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 2021. aasta toetusi puudutavad üleminekusätted

2019/0254(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

vastutav komisjon

Finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja määrus (EL) nr 1307/2013 seoses sambaid puudutava paindlikkusega kalendriaastal 2020

2019/0253(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

Norbert LINS [PPE]

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega kehtestatakse erisööda kasutusotstarvete loetelu ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/38/EÜ

2019/2911(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
AGRI

vastutav komisjon

Eeskirjade kehtestamine, et toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)

2018/0216(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

Peter JAHR [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

2018/0217(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks

2018/0218(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

vastutav komisjon

Kloonloomadest saadud toidu turulelaskmine

2013/0434(APP) Nõusolekumenetlus
AGRI

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

vastutav komisjon

2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

2019/2213(BUD) Eelarvemenetlus
AGRI

nõuandev komisjon

Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks

2019/2156(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AGRI

Juozas OLEKAS [S&D]

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö