Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus)

2019/0162(CNS) * Nõuandemenetlus
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

vastutav komisjon

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

2019/2157(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
DEVE

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks

2019/2156(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
DEVE

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 2021. aasta toetusi puudutavad üleminekusätted

2019/0254(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
DEVE

nõuandev komisjon

Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll

2019/0226(NLE) Õigusloomevälised menetlused
DEVE

nõuandev komisjon

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine - Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek nõusolekumenetluse raames

2019/0090M(NLE) Õigusloomevälised menetlused
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

nõuandev komisjon

Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/15) (Nairobi tippkohtumine)

2019/2850(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

nõuandev komisjon

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine - Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek nõusolekumenetluse raames

2019/0078M(NLE) Õigusloomevälised menetlused
DEVE

Catherine CHABAUD [Renew]

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe, milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, ning mis aegub 15. novembril 2019

2019/0210(NLE) Õigusloomevälised menetlused
DEVE

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping - Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek nõusolekumenetluse raames

2018/0358M(NLE) Õigusloomevälised menetlused
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

nõuandev komisjon