Arvamuse projektid


Arvamuse projekt on dokument, mille koostab arvamuse koostajaks määratud parlamendiliige ning esitab nõuandvale komisjonile, kes võib seda muuta ja kus see pannakse hääletusele.
Seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt Euroopa Komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta esitatavate muudatusettepanekutena ja sellele lisatakse vajaduse korral lühiselgitus. Muude kui seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt ettepanekutena, mis vastuvõtmise korral edastatakse raporti koostamise eest vastutavale komisjonile nende lisamiseks raportisse. Sellelt lehelt leiate arvamuse projektid enne nende hääletust nõuandvas komisjonis.
Kõik kättesaadavad arvamuse projektid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2020

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-01-2020

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 03-02-2020

ARVAMUSE PROJEKT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse reformide tugiprogramm

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-02-2020

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-01-2020

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2020. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020