Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord

2017/0353(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

vastutav komisjon

Automatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine

2019/2915(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

Petra DE SUTTER [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute ning ideekonkursside suhtes kohaldatavate piirmääradega

2019/2905(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EÜ seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute suhtes kohaldatavate piirmääradega

2019/2906(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL seoses kontsessioonilepingute suhtes kohaldatavate piirmääradega

2019/2904(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute ning ideekonkursside suhtes kohaldatavate piirmääradega

2019/2903(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmine

2018/0168(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

vastutav komisjon

Selliste tingimuste ja sellise korra sätestamine, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta

2017/0087(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

vastutav komisjon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud haldusvahendid

2016/0403(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

vastutav komisjon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv määrusega ... [Euroopa teenuste e-kaardi määrus] kasutusele võetud Euroopa teenuste e-kaardi õigus- ja tegevusraamistiku kohta

2016/0402(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

vastutav komisjon